Google Search Scout’s Honor The Secret Files of the Boy Scouts of America (2023) แฟ้มลับสมาคมลูกเสือแห่งอเมริกา [บรรยายไทย]

YouTube video
Scout’s Honor The Secret Files of the Boy Scouts of America (2023) แฟ้มลับสมาคมลูกเสือแห่งอเมริกา [บรรยายไทย]

ดูหนัง Scout’s Honor The Secret Files of the Boy Scouts of America (2023) แฟ้มลับสมาคมลูกเสือแห่งอเมริกา [บรรยายไทย] HD

เรื่องย่อบทสรุป : "Scouts Honor" (2023) เป็นหนังสารคดีที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการปกปิดคดีล่วงละเมิดทางเพศที่เกิดขึ้นในสมาคมลูกเสือแห่งอเมริกาเป็นเวลาหลายทศวรรษ และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากคดีเหล่านี้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หนังสารคดีนี้มุ่งเน้นที่การจัดการกับความละอายและการละเมิดทางเพศในสมาคมลูกเสือแห่งอเมริกา โดยการเล่าเรื่องราวผ่านมุมมองของผู้รอดชีวิตที่เคยประสบกับการละเมิดทางเพศและกลายเป็นผู้แจ้งเบาะแสความจริง นอกจากนี้ยังมีความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญที่คอยวิเคราะห์และสอดส่องสถานการณ์เหล่านี้.คดีล่วงละเมิดทางเพศที่เกิดขึ้นในองค์กรเสริมคุณค่าและทัศนคติของเด็กหนุ่มมีผลกระทบที่หลากหลายและน่าเศร้า และหนังสารคดีเน้นการเปิดเผยความจริงเพื่อสร้างความตระหนักในสังคมและให้ความเป็นสัญลักษณ์ในการก้าวขึ้นมาป้องกันคดีล่วงละเมิดทางเพศในอนาคต.